Practical Parlamentti - 2011 - Kohta 10 - Työjärjestys

Tämä alue on tarkoitettu käyttäjien ilmoituksia varten.

Valvoja: Mode_yle

Jarmo Kanala
Viestit: 194
Liittynyt: Ke Heinä 13, 2005 10:13
Paikkakunta: Finland

Practical Parlamentti - 2011 - Kohta 10 - Työjärjestys

Viesti Kirjoittaja Jarmo Kanala » Pe Marras 11, 2011 15:27

Practical parlamentissa päätettiin:

"10 Jaoston esitys uudeksi työjärjestykseksi
Jaosto esitti, että IPSC Region Finlandin työjärjestys muutettaisiin liitteen 1 mukaiseksi.
Parlamentti esitti työjärjestyksen palauttamista jaoston käsittelyyn saatesanoilla, että sähköinen ”online” äänestysjärjestelmä on tutkimisen arvoinen. Jäsenten toivottiin esittävän kommentteja jaoston esitykseen jaostolle 31.12.2011 mennessä. "

Asiallista keskustelua aiheesta voi käydä tässä säikeessä tai ehdotuksia voi lähettää myös suoraan jaoston osoitteeseen "ipscfin[at]gmail.com"

Juha-Pekka Vuorinen
Viestit: 438
Liittynyt: La Tammi 06, 2007 19:45

Viesti Kirjoittaja Juha-Pekka Vuorinen » Pe Marras 11, 2011 17:44

Tässä yksi ajatelma asiaan.

Seurat ovat toiminnan ydin, siksi seurat ovat äänioikeutettuja. Jäsenet suorittavat valinnat valitsemalla seuransa tai sen lajijaoston johdon. Näin systeemi toimii alueilla ja kansainvälisesti General Assemblyssa jossa tosin ei regionin painoarvoa tunnusteta.
Keskityin kohtaa kuusi, mutta kohtaa seitsemän tulee muutos riippuen RD:n valintatavasta.
Tämä vaalitapa ei tue SAL:n ajatusta siitä että parlamentit ovat tilaisuuksia joihin lajin harrastajat kokoontuvat yhdessä käsittelemään lajinsa asioita.
JP


6 §
Practical-Parlamentti, (Vuosikokous, Regional Assembly)

Practical-Parlamentti on ainoastaan Liittohallituksen neuvoa antava elin, jonka kaikki päätökset liittohallitus joko vahvistaa tai hylkää.
Parlamentin vuosikokous pidetään SAL:n lajiparlamenttien yhteydessä tai sitten jaoston niin päättäessä, muuna ajankohtana loka-, marraskuussa.
Laji- eli practicalparlamentin kutsuu koolle jaosto, joko vuosikokoukseen tai sitten tarvittaessa muina aikoina, kun siihen syytä on. Kutsujana voi olla tarvittaessa myös liittohallitus.
Kokouskutsu on ilmoitettava yhtä kuukautta aikaisemmin ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, joko SAL:n lehdessä tai jaoston internetsivustolla.

Äänioikeus ja äänestysmenettelyt Practical-Parlamentissa

Äänioikeutettuja ovat Practical-seuroiksi nimetyt seurat. Kullakin äänioikeutetulla seuralla on yksi ääni kutakin alkavaa kymmentä Turvallinen Ampuja-listalle aktiivisena Turvallisena Ampujana rekisteröityä jäsentä kohden. Äänioikeutta käyttää vain yksi henkilö seuraa kohti. Epäselvissä tilanteissa seuran edustajalla tulee olla asianmukainen valtuutus siltä seuralta jota kokouksessa edustaa. Henkilö voi edustaa myös sellaista seuraa jonka jäsen hän ei ole. Tällöin henkilöllä tulee olla valtakirja edustamaltaan seuralta. Yksi henkilö voi äänestää korkeintaan viidellä valtakirjalla pois lukien mahdollinen oman seuran valtuutus tai valtakirja. Äänestysoikeuksia voi siten olla korkeintaan kuudelta eri seuralta.
Henkilövaalit suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Muut äänestykset suoritetaan avoimina äänestyksinä, ellei yksikään äänioikeutettu vaadi suljettua lippuäänestystä.

Practical-Jaoston kokoonpano
Practical-Jaoston jäseneksi voidaan valita ainoastaan henkilö joka valinta hetkellä on rekisteröity Turvallinen Ampuja–listalle aktiivisena Turvallisena Ampujana.
Vaihtoehto A: Practical-Jaostoon kuuluu kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Vaihtoehto B: kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Jäsenistä kolme vaihtuu kerrallaan, toisten kolmen jatkaessa toiselle vuodelleen.
Mikäli varajäsen on siirtynyt jäsenen tilalle pysyvästi, päättyy hänen toimikautensa silloin kun korvattavan jäsenen toimikausi olisi päättynyt.
Jos jäsenen katsotaan luopuneen luottamustehtävästään kesken ensimmäisen toimikautensa, hänen tilalleen valitaan Practical-Parlamentissa uusi jäsen korvaavaksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jaoston jäseniä valittaessa on kiinnitettävä huomio heidän halukkuuteensa, innostukseensa ja osaamiseensa sekä maantieteelliseen kattavuuteen.

Parlamentissa käsiteltävät asiat:
1. Kokous avataan, kokouksen avaa Practical-Jaoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu jaoston jäsen tässä järjestyksessä. Mikäli kutsuja on liittohallitus, avaa kokouksen kutsujan edustaja.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös ja jaoston toimintakertomus.
6. Esitetään talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle.
7. Päätetään mahdollisesta Turvallinen Ampuja- kortista sekä siitä perittävästä maksusta.


Toimihenkilöiden valinta

Vaihtoehto A:
8. Valitaan kahdeksi toimivuodeksi jaoston jäsenet.
8b valitaan yhdeksi toimivuodeksi mahdollinen tai mahdolliset korvaavat jäsenet.
9. Valitaan jaoston varajäsenet.
Jaosto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, (kansainvälisissä yhteyksissä Regional Director) varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Järjestäytymiskokous tulisi pitää ennen varsinaisen toimikauden alkamista. (jos tämä toimintatapa valitaan käytettäväksi toimintatavaksi, jää puheenjohtajan valinta pois parlamentissa käsiteltävistä asioista ja seuraavat asiakohdat siirtyvät järjestysnumeroinniltaan yhtä ylemmäksi)


Vaihtoehto B:
8. Practical-Parlamentti valitsee Practical-Jaoston puheenjohtajan (kansainvälisissä yhteyksissä Regional Director).
Jaosto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Järjestäytymiskokous tulisi pitää ennen varsinaisen toimikauden alkamista, se on kuitenkin pidettävä viimeistään kuukausi toimikauden (kalenterivuoden) alusta. Mikäli järjestäytymiskokousta ei ole pidetty määrättyyn ajankohtaan mennessä järjestetään uusi Practical-Parlamentti yhdenkin edellä mainitulla tavalla asiassa äänioikeutetun niin vaatiessa.
9. Valitaan kahdeksi toimivuodeksi jaoston jäsenet.
9b valitaan yhdeksi toimivuodeksi mahdollinen tai mahdolliset korvaavat jäsenet.
10. Valitaan jaoston varajäsenet.Itse olen sitä mieltä että jaosto valitsee järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan keskuudestaan, koska tällöin pystytään paremmin keskustelemaan sisäisestä työnjaosta. Parlamentissa päätettynä se tulee ulkoa annettuna ja siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

10 tai 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jotta asia voidaan saattaa päätettäväksi, tulee asia olla mainittu kokouskutsussa. Tästä syystä parlamentille tehtävät esitykset tulee toimittaa jaostolle kirjallisesti ja riittävän ajoissa.

7 §
Practicaljaosto

Jaosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan practical parlamentissa nimetyistä jäsenistä puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt ja päättää toimenkuvista sekä tekee tästä esityksen liittohallitukselle. Ensimmäinen jaoston kokous tulee pitää viimeistään kuukausi toimikauden alusta. Jaoston puheenjohtajaa kutsutaan kansainvälisissä yhteyksissä nimellä Regional Director. Jaoston nimi on kansainvälisissä yhteyksissä Regional Directorate.
Jaoston tehtävänä on liittohallituksen määräämät tehtävät sekä lajin vaatimat tehtävät, jotka on ilmaistu IPSC Peruskirjassa 4.6 kohdassa.
Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa tai liittohallituksen puheenjohtajan kutsusta sekä jos vähintään puolet jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu ja esityslista on postitettava (tai toimitettava näin sovittaessa sähköpostilla) viikkoa ennen kokouspäivää.
Jaosto voi kokoontua normaalin kokouksen lisäksi, puhelinkonferenssi tai käyttäen muuta vastaavaa menetelmää.
Erityisissä ja kiireellisissä tapauksissa, jaosto voi…………………..

Avatar
Ari Honkala
Viestit: 125
Liittynyt: Ke Heinä 13, 2005 22:44
Paikkakunta: Kirkkonummi

Viesti Kirjoittaja Ari Honkala » Pe Marras 11, 2011 17:44

Ehdotan että äänestyksissä käytettävä järjestelmä, mikäli toteutetaan, voisi olla avoin eli mitään salausjärjestelmää ei tarvita.
Uskoisin että asialliset mielipiteet voidaan esittää omalla nimellä, kun otetaan huomioon mitä kaikkea skeidaakin on kehdattu pistää palstalle ihan oman nimen kanssa.
Saadaan systeemistä yksinkertaisempi, edullisempi ja ehkä jopa valmiiksi.

Juha-Pekka Vuorinen
Viestit: 438
Liittynyt: La Tammi 06, 2007 19:45

Viesti Kirjoittaja Juha-Pekka Vuorinen » Pe Marras 11, 2011 17:51

Henkilövaalit ovat perinteisesti olleet suljettuja äänestyksiä. En tiedä onko tähän jotain normia.

Sähköinen on-line äänestys olisi varmasti ainakin alueellisesti kaikkein tasapuolisin. Paljonko sellasessa menetelmässä voitaisiin keskustella ja tuoda erilaisia näkökantoja esille. Porukassa on myös ihmisiä jotka istuvat muutenkin päivät pääksytysten koneen ääressä eri keskustelupalstoilla. Formaalisessa paikan päällä tapahtuvassa kokouksessa kello käy kaikille samalla lailla ja turha jänkkäys jää varmasti pois keskustelukumppanien ollessa polkupyörän suuntaviitan etäisyydellä. :D

Tuo avoin vaali kyllä poistaisi suurimmat teknisetongelmat sähköisen on-line äänestyksen tieltä.

JP

Tapio Sokura
Viestit: 173
Liittynyt: Su Huhti 29, 2007 02:06

Viesti Kirjoittaja Tapio Sokura » Pe Marras 11, 2011 20:58

Jos voidaan lähteä siitä, että äänestysjärjestelmän käyttäjille näyttää siltä että ylläpitäjillä olisi teoriassa mahdollisuus nähdä kuka on äänestänyt ketäkin, vaikkei oikeasti olisikaan, niin tietoteknisesti homma ei ole kovin hankala toteuttaa.

Suurempana käytännön ongelmana pitäisin sitä, että jaostolla ei tietääkseni ole yksittäisten jäsentensä yhteystietoja kattavasti, käytännössä siis sähköpostiosoitetta. Kattavin lista sähköpostiosoitteista lienee tällä hetkellä tämän forumin käyttäjät, joista suurella osalla lienee yhteystiedot vanhentuneet ja osa ei ole äänioikeutettuja ollenkaan. Forumin käyttäjätiedoissa on kuitenkin TAID, jolla on mahdollista helposti suodattaa äänettömät pois.

Luonteva tapa toteuttaa tämmöinen äänestys olisi toimittaa äänioikeutetuille kertakäyttöiset äänestyssalasanat (tai äänestyslinkit) sähköpostilla. Ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan sitten tarkistaa esimerkiksi niin, että äänestyksen jälkeen julkaistaan lista kaikista käytetyistä salasanoista ja henkilöistä joita ko. salasanalla äänestettiin. Jokainen voi sitten ko. listalta tarkistaa että oma ääni on annettu oikealle henkilölle ja että kokonaisäänimäärät täsmäävät.

Jere Hakanen
Viestit: 105
Liittynyt: To Syys 25, 2008 09:53
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Viesti Kirjoittaja Jere Hakanen » La Marras 12, 2011 22:02

Tapio Sokura kirjoitti:Suurempana käytännön ongelmana pitäisin sitä, että jaostolla ei tietääkseni ole yksittäisten jäsentensä yhteystietoja kattavasti, käytännössä siis sähköpostiosoitetta. Kattavin lista sähköpostiosoitteista lienee tällä hetkellä tämän forumin käyttäjät, joista suurella osalla lienee yhteystiedot vanhentuneet ja osa ei ole äänioikeutettuja ollenkaan. Forumin käyttäjätiedoissa on kuitenkin TAID, jolla on mahdollista helposti suodattaa äänettömät pois.
Ongelman muodostaa myös se, että TAID ja sen yhdistäminen nimeen on julkinen tieto ja siten on käytännössä mahdollista kirjautua tälle forumille epäaktiivisen jäsenen nimellä ja ID:llä. En nyt tarkoita väittää tai epäillä että sellaista olisi jo tapahtunut, mutta järjestelmän käyttöönotossa on syytä huomioida kyseinen mahdollisuus juurikin ennakolta, eikä vasta sitten kun sellaisia väitteitä ja epäilyjä on jo esitetty.

Käytännössä ainoat luotettavat yhteystiedot jäsenille, mukaan lukien sähköpostiosoitteet, on seuroilla. Siten mahdollisuus varmentaa äänestysoikeus voitaisiin helpoimmin toteuttaa seurojen kautta.

Esimerkiksi:

1) SAL:n jaosto lähettää seuralle nimi/ID-listan sen seuran jäseniksi merkityistä forumille tai erilliseen äänestysjärjestelmään rekisteröityneistä.

2) Seura lähettää tiedossaan oleviin jäsenten yhteystietoihin (ensisijassa sähköpostiin, toissijaisesti esim. postitse tai tekstiviestitse) kaksi erilaista viestiä riippuen siitä onko jäsen SAL:n listalla vai ei:

a) Jos on SAL:n listalla, muistutetaan että kyseinen jäsen on jo rekisteröitynyt jaoston SAL:n forumille/äänestysjäjrjestelmään ja oikeudesta käyttää sähköistä äänestysjärjestelmää seuraavassa parlamentissa. Lisäksi annetaan ohjeet kuinka toimia jos on hukannut salasanansa tai muusta syystä ei pääse käsiksi forumin/äänestysjärjestelmän tiliin. Näin hoituu oman tilin ”haltuunotto” siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa henkilön nimellä ja ID:llä on jo rekisteröidytty vilunkipelillä.

b) Jos ei ole SAL:n listalla, muistutetaan oikeudesta rekisteröityä ja sitä kautta käyttää äänestysoikeuttaan.

Jos seurat haluttaisiin ohittaa tässä, saataisiin SAL:n toimiston jäsentietoja ja TA-listaa yhdistelemällä vain postiosoite ja silloin pitäisi kaikille 2000 TA-listalle olevalle lähettää asiasta paperikirjeet, joko kaksi erilaista (ajaen forumin/äänestysjärjestelmän henkilötiedot ristiin) tai sitten yksi kirje kaikille TA-listalaisille kohdan a ja b tiedot yhdistäen.

Pekka Karras
Viestit: 496
Liittynyt: Ke Maalis 16, 2005 10:33

Viesti Kirjoittaja Pekka Karras » Su Marras 13, 2011 10:04

Minusta tuntuu, että tässä on kaksi lähtökohtaisesti erilaista näkemystä:

1. Seurat ovat toiminnan ydin, siksi seurat ovat äänioikeutettuja.
2. Practical-Parlamentti on ainoastaan Liittohallituksen neuvoa antava elin.

Edellisessä 1. ajatuksessa lähdetään ikäänkuin ajattelemaam SAL:n organisoitumista. Liittokokous (seurojen kokous), liittovaltuusto (seurojen edustajista valittu kokous) ja liittohallitus (Jaosto). Mitä ovat practical-seurat, miten ne nimetään ? Millä rajoituksilla ? Nykyisten "practical-seurojen" jäsenmäärät eivät ole niin mullistavia, että äänileikkuria tarvitaan mielestäni. Mitkä ovat jäsenmäärältään isot practicalseurat ? Montako niitä on ? Sitten on lukuisia pieniä seuroja. Kaiken lisäksi on lukuisia seuroja missä harrastetaan monia SAL:n alaisia lajeja, entä ne ?

Jälkimmäisessä 2. on nykyinen tapa käytössä ja se vastaa myös parlamentin yhdistysoikeudellista asemaa.

3. Joten olisiko syytä nyt kysyä SAL:n, liittohallituksen näkemystä toimintatavoista, säännöistä ? Se on Jaoston tehtävä. Ettei sitten tule joku, joka viheltää pelin ja leikit poikki, kesken kaiken iloittelun ja sitten on pitkä itku kesken jääneestä "sähköisestä äänestyksestä "omassa Liitossa" toisen Liiton sisällä". Aikanaan merellä, laivoissa siitä laitettiin semmosesta kävelemään lankkua pitkin kohti Ahdin valtakuntaa.
Kansanvalistusyhdistys

Jarmo Kanala
Viestit: 194
Liittynyt: Ke Heinä 13, 2005 10:13
Paikkakunta: Finland

Viesti Kirjoittaja Jarmo Kanala » Su Tammi 15, 2012 19:10

Kiitoksia kaikista saaduista kommenteista. Otamme ne huomioon aihetta jaostossa käsitellessämme.

Viestiketju Lukittu